usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%

អំពីធនាគារ ប៊ី អាយសុី
ប្រវត្តិរបស់យើង

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលបានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (“NBC”)។ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ និងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅសាខាទីមួយរបស់ខ្លួនដោយមានអាសយដ្ឋាននៅតាបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Asia Investment និង ក្រុមហ៊ុន Financial Services Sole Co., Ltd. (សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ) ក្រុមហ៊ុន ភែរើដាយ អ៊ិនវេសមេន (ប្រទេសកម្ពុជា) និង Prime Street Advisory Co., Ltd (ប្រទេសថៃ)។

ជាក្រុមហ៊ុនរួមទុនដែលបានកៀរគរអ្នកជំនាញឯកទេសមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យនេះជាង ៣០ ឆ្នាំ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី មានគោលបំណងក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជលំដាប់កំពូលមួយ និងជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារពេញលេញដោយគ្របដណ្ដប់ទៅលើសេវាកម្មធនាគារលក់រាយ និងសេវាកម្មធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដោយមានផែនការពង្រីករួមមានជាអាទិ៍ សេវាកម្មធនាគារឯកជន អតិថិជនមានមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ។

people smiling bic bank

ទស្សនវិស័យរបស់យើង

ទស្សនៈចំពោះអតិថិជន

ផ្ដល់សេវាកម្មល្អបំផុត និងសេវាកម្មធនាគារមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

ទស្សនៈចំពោះសហគមន៍

គាំទ្រដល់គោលនយោបាយ និងគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងចូលរួមចំណែកធ្វើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ក៏ដូចជា ប្រទេសជាតិទាំងមូលឱ្យមានការរីកចម្រើន។

ទស្សនៈចំពោះបុគ្គលិក

ធនធានមនុស្ស គឺជាទ្រព្យសកម្មដ៏ល្អបំផុតរបស់ យើងខ្ញុំ។ ហេតុដូច្នេះ យើងខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើង។ ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដ៏សកម្ម គឺជាកត្តាបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើង។

ទស្សនៈចំពោះភាគហ៊ុនិក

បង្កើតគុណតម្លៃភាគហ៊ុនិកកម្រិតខ្ពស់ និងផលរបរនិរន្តរភាពទៅលើទ្រព្យសកម្ម។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក យឹម លក្ខណ៍
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក RUTSARAN MOONSAN
អភិបាល
លោក John Mccosh
អភិបាល
លោក ZULKIFLEE KUAN SHUN BIN ABDULLAH
អភិបាល / ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Executive and Management Committee

លោក ហុង សុខឡេង
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Organization Chart

សម្រាប់វិនិយោគិន៖

អាជ្ញាប័ណ្ណសេវាធនាគា

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលបានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (“NBC”)។ ធនាគារ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ និងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

តំណាងក្រុមហ៊ុ

  • ធនាគារ  ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក

  • លេខចុះបញ្ជី   ០០០២៩២០០

  • ការិយាល័យចុះបញ្ជី     អគារលេខ ៤៦២ ផ្លូវ ៩៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

information icon bic bank
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម
information icon bic bank
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម
bank icon bic bank
កម្រងសំណួរ AML
bank icon bic bank
កម្រងសំណួរ AML
  1. 1.BIC BANK LAO CO., LTD.
  2. 2.KASIKORNBANK Public Company Limited