usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%

ការងារ

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងអាចនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារដែលល្អ និងគួរឱ្យទុកចិត្តលំដាប់ទីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងបរិយាកាសបែបសហការគ្នា និងប្រកបដោយឱកាសដ៏ល្អប្រសើរ និងជួយឱ្យក្ដីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកអាចដំណើរការទៅមុខបាន លោកអ្នកអាចជាបុគ្គលដែលយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរក។ សូមចូលរួមជាមួយធនាគារយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការពង្រឹងវិស័យធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះ។

សូមមើលបញ្ជីមុខតំណែងការងារខាងក្រោម ដែលយើងខ្ញុំកំពុងជ្រើសរើស ក៏ដូចជាកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់សម្រាប់ជាព័ត៌មានយោង។ បើទោះបីជាមុខតំណែងដែលលោកអ្នកចង់បាន មិនទាន់បើកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្ដី ប៉ុន្តែសូមផ្ញើពាក្យសុំរបស់លោកអ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីអាចឱ្យយើងខ្ញុំអាចស្វែងរកការងារដែលសក្ដិសមនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិ និងបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នក នៅក្នុងក្រុមការងារដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំ។

លេខ
តំណែង
ប្រកាស
ទីតាំងធ្វើការ
1
Chinese Speaking Relationship Manager (Deposit Base)
3
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Promote Deposit products both FD and CASA.
 • Manage/organize/support promotional activities, product launch, and information distribution.
 • Oversee/manage the servicing of customer accounts.
 • Cross sell other bank products – remittances, retail loans, etc.
 • Provide superior customer service and solution to customer's financial needs.
 • Deal proactively with the bank customers to fulfill their banking requirements and solve their queries efficiently.
 • Assist in ongoing services related initiatives/projects and Marketing activities to support company business.
 • Monitor and track bank deposit rates and feedback for ALCO/Treasury.
 • Conduct customer satisfaction surveys and feedback program.
 • All other matters ancillary to the above and to perform any other related duties that Management and Head of Marketing may require from time to time.
តម្រូវការ
 • Degree in Marketing, Business or any related discipline
 • Minimum 4 years relevant working experience with commercial bank
 • High Commitment, willing to achieve assigned target
 • Effective presentation and communication skills, good at social-networking
 • Able to interact confidently at all levels
 • Possess positive attitude, enthusiasm and willingness to work both independently and as a team member
 • Must be willing to travel and possess own transport
 • Ability to propose, plan and execute marketing strategies
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • Chinese speaking is advantage
 • Literate in Microsoft software
 • Knowledge of a foreign language would be an added advantage preferably in Mandarin.
2
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Assist to implement CIFRS
 • Prepare NBC reports on regularly basis according to law requirement
 • Ensures that regulatory compliance standards are met Prepare monthly and annual monthly tax return and declared to General Department of Taxation (GDT) on time
 • Ensures that regulatory compliance standards are met Prepare monthly and annual monthly tax return and declared to General Department of Taxation (GDT) on time
 • Support management team in assessment the branch’s performance
 • Assists to prepare monthly financial statement, disclosure and other reports as required by management team
 • Ensure the payment is made with properly supporting documents and approved by authorized persons
 • Ensure that all balance sheet item such as suspense account, account payable, account receivable…etc is regularly and properly reconciled
 • Collaborate with auditors in pre-preparation of documentation
 • Collaborate with GDT tax auditors in pre-preparation of documentation
 • Work with IT to create new product and to bring all regularly reports to automated report
 • Assists all head of finance and management team needed
តម្រូវការ
 • Degree/Professional qualifications or equivalent
 • Minimum 4 years practical working experience in banking operations with hands-on experience in front-line operational procedures, customer handling, credit and lending processing, trade finance activities and accounting functions
 • In-depth knowledge of the Cambodia banking industry
 • Knowledge in law and regulation for Cambodia
 • Possess good leadership and management style
 • Good negotiation skills to maintain interpersonal customer relationships
 • High level of analytical ability to provide good solutions in customer problem solving
 • Attentive and devoted to deliver good quality works
 • Good English communication both speaking and writing
 • Good organization skills to ensure effective and efficient implementation of business strategies
3
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Participate in the digital project implementation and Cambodia Share Switch Project Implementation
 • Ensures all compliances, policies, processes & procedures related to digital products
 • Participate in create and maintain application forms, statement, Email, SMS notification contents and any other related processes
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Monitor and report the transaction & fraud prevention activities
 • Process new applications for customers, execute end to end card production process
 • Perform reconcile, settle, and related processes effectively with third party
 • Provide training if the new related system has been implemented
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Any tasks may assign by Supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Sound problem solving skills/ Decision-making skills with high flexibility
 • Ability to manage many tasks at the same time
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Degree in Banking, Finance, Economics or Financial Accountancy
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Required language(s): English, another language will be a plus
4
Senior Officer, Digital System
(Flutter Developer)
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stackholders to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
5
Officer, Digital System
(Front-End Developer)
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference.
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
6
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Act as the first point of contact for merchant clients, daily operational issues transactions related, and assist on merchant onboard process
 • Responding to customer support interactions in the line with the Bank’s established service-level policies and procedures
 • Following up on customer calls and support technicians (where applicable) in the line service-level agreements until resolved
 • Merchant site visit and tracking all support documents via phone and e-mail
 • Providing merchant analysis and resolutions of incident at the first contact, where possible
 • Providing an excellent level of customer service at all times
 • Offering guidance on current services and products to merchant shop
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Bachelor/ Related Degree
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Be technically proficient
 • Must be able to able to work independently and assist team members
 • Able to interpret data accurately and identify trends
 • Honest, Flexible and Adaptable
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
7
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Responsibly for Cheque Clearing
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • At least year 1 student or fresh graduate
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
8
Officer, Digital System
(Back-End Developer)
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, back-end system development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in back-end system development, Spring boot Java
 • Experience in HTML, Java, XML, JSON, etc.
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
9
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Manage Digital Project in order to ensure the projects has been completed with target date
 • Develop value proposition for various customer segments
 • Identify and monitor the current market and opportunities and propose effective strategies
 • Monitor and review on digital product performance and recommend improvements
 • Ensure and develop user guide, product manual, procedure and process relate to digital product with proper processes and maintain high level of security
 • Ensure the team has been conduct the testing and working correctly as expected
 • Ensure high quality and timely delivery of multiple configurations of developments in accordance with related project plans with team
 • Propose new products, propositions and enhancements aligned to the product strategy based on customer and market intelligence
 • Develop processes and documentation to communicate both internal and external stakeholders on product features
 • Collect and conduct the survey in order improve current products
 • Organize and participants the testing, evaluating the system or module has been implemented
 • Assist and provide high quality demand analysis to support decision making at senior level or management
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Debit and Credit Card, MasterCard, Visa and other payment scheme
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Sound problem solving skills/ Decision-making skills with high flexibility
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
10
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Develop new innovative and maintain Digital Application in order satisfy customers’ experience and for bank growth
 • Integrated 3rd Parties Payment System by development or configuration to ensure integration has been completed and successfully
 • Analyze the business requirement and turn into technical implementation
 • Administrate and Monitoring Digital System where it is applicable
 • Work with IT and related stakeholders to test new enchantment and new system to ensure it has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Prepare and monitor checklists and related documents for subordinates’ execution
 • Provide the training if new module or related system has been implemented
 • Explore effective technology and other innovation to improve current system and discover new solutions to issues faced by the Bank
 • Provide second-level support to the call center or operation team
 • Organize and participants the testing, evaluating the system or module has been implemented
 • Develop user guide, system manual and procedures for related system
 • Assist and provide high quality demand analysis to support decision making at senior level or management
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Java Development at least 2 years
 • Experience in TranzAxis at least 2 years
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
11
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Communicate with business users to understand the business needs in order to define project scopes and specifications
 • Analyze the business needs, liaise with related stakeholders and vendors to determine the best technical solution, and evaluate the impact of the changes made
 • Constantly follow up the related stakeholders and vendors to ensure the solutions and root cause are identified
 • Set up the testing environment for business users
 • Ensure the testing of solutions (developed in-house or outsourced) before going live
 • Implement the solution in production environment
 • Develop reports as per regulations and business needs
 • Develop and enhance in-house applications to assist other departments to perform their tasks easier and more efficient
 • Set up and configure Core Banking products and services
 • Document the application user guide and provide training to the users
 • Level 2 support on Core Banking issues, fix bugs and patches deployment
 • Assist in DR testing on core banking systems and other related systems
 • Produce and manage multiple projects simultaneously
 • Any related tasks assigned by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Bachelor degree in IT or related fields
 • 5 years of experiences in Temenos Core Banking System and its APIs
 • 2 years of experiences in JAVA Development
 • Experiences of core banking modules and reports
 • Experiences of in-house applications development
 • Experiences with digital projects
 • Expert knowledge of the SDLC
 • Ability to produce clear project communications and build good client relationships
 • Good command of Khmer and English
 • Good written and verbal communication skills
12
Account Acquisition Specialist (AAS)
5
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Coordinate with line managers to achieve sales objectives
 • Maintain accurate and complete customer account information
 • Assist in determining pricing quotes for customers
 • Coordinate with line managers in determining new business opportunities with potential customers
 • Provide responses to customer inquiries in a professional manner
 • Resolve customer issues/concerns in a timely manner
 • Ensure customer satisfaction by providing high quality customer service
 • Support and manage existing customer accounts
 • Provide daily support of business operations to customers
 • Identify business initiatives and improvements
 • Prepare business presentations and reports for customers
 • Prepare and deliver customer account reports in timely and accurate manner
 • Prepare daily reports and other business transaction reports
 • Ensure consistency and accuracy of customer account deliverable
 • Expectations: Willing to work under pressure, well verse with PP road direction, has own motorcycle transport and license (if required).
តម្រូវការ
 • Education/Experience Requirements: A successful candidate must possess a Bachelor’s degree in marketing, business management or any business-related fields and at least 2 years-experience in field sales or marketing. Certification is optional.
 • Skills: Strong interpersonal, negotiating and organizational skills, proven marketing and sales skills, including oral and written communication skills, ability to deal effectively with people and communicate clearly in non-technical language; vast knowledge in financial institution procedures and policies, superb research skills, proven leadership skills and ability to keep up with technologies.
 • Specific work elements: Promoting Bank products or services to prospective businesses and retail clients, identifying opportunities for marketing services offered by the Bank. Works on daily target.
13
Officer, Card Center
(Data Entry & Card Production)
2
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Daily performance data entry from source document into system with time limits and internal operation procedure
 • Review data for deficiencies any errors and correct any incompatibilities by follow operation guideline
 • Assist and Participate in new product features development and testing activities and suggest for improvement
 • Daily emboss card production and PIN Generation
 • Preparing cards and PINs Mailer with safety
 • Provide daily supports to Digital and Card operations to response inquiry in professional manner
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Prepare card monthly/ yearly emboss report as required by supervisor and/or manager
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time.
តម្រូវការ
 • Bachelor Degree in financial and Banking or equivalent
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Mastercard, Visa Card and other Payment Channel
 • Sound knowledge about POS Terminal Functionality
 • Have experience with compass plus system will be advantage
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card payment infrastructure, transactions and operation, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Have a spirit working as team and unit corporate
 • Flexible and willingness to learn more
 • Ability to work under pressure, honest and interpersonal skill
 • Good knowledge in both written & spoken English.
14
Senior Officer, Card Center
(Account Settlement & Collection)
2
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Accountant and Collection card payment balance sheets, cards outstanding, cards profit and loss and portfolio
 • Manage and Organizing monthly card collection data and card recovery for supervisor/ management and suggest for internal action process
 • Manage and Establishment procedure and guideline for card collection and recovery
 • Manage and Responsible of NBC monthly report, quarterly and semester reports
 • Participate and Corporation work with finance team to setting up standard of account, GL Code inquiry and record
 • Monitoring and Accounting on Master/Visa/UPI account receivable from MasterCard, and Visa/UPI outgoing payment to MasterCard/ UPI/ Visa and other Card Schemes
 • Provide suggestion to supervisor and management to reduce and identify overdue payments in specific way
 • Manager and Processing with credit department on Credit Card for debt payment/write off guideline
 • Assist in outbound collections calls in a professional manner while keeping and improving customers relations
 • Resolve and supports on cards issues and rescues accounts delinquency, and maintain good customer service in timely manners
 • Assist and supports digital product and testing activity
 • Provided training and supporting front line with recommendation for improvement
 • Manage and Monitor the card billing cycle and payment due date, settlement and late payment reports
 • Perform other assignments and participate the projects with team units.
តម្រូវការ
 • Bachelor or Master Degree in Financial and Banking, or Accountant
 • Has some experience of T24 Core Banking System and Compass Plus system will be an advantages
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Good knowledge of English both written and speaking.
15
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions
 • Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes
 • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs
 • Develop training and development programs
 • Maintains a pay plan/structure by conducting periodic pay surveys; scheduling and conducting job evaluations; preparing pay budgets; monitoring and scheduling individual pay actions; recommending, planning, and implementing pay structure revisions
 • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees; scheduling management conferences with employees; hearing and resolving employee grievances; counseling employees and supervisors
 • Maintains employee benefits programs and informs employees of benefits by studying and assessing benefit needs and trends; recommending benefit programs to management; directing the processing of benefit claims; obtaining and evaluating benefit contract bids; awarding benefit contracts; designing and conducting educational programs on benefit programs
 • Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource federal and state requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings
 • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures
 • Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies
 • Completes human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results
 • Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees
 • Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
 • Other tasks will be assigned by direct line.
តម្រូវការ
 • Bachelor Degree in Law, Banking and Finance, Management, Business Administration or related fields
 • At least 4 years experiences in Banking Industrial financial sector in HR field
 • 2 years in HR management level
 • Knowledge in HR management
 • Good command of English both writing and speaking
 • Good computer skills: MS Office, Internet and Email
 • Good at analyst, challenging and convincing skill.
តំណែង
ប្រកាស
Chinese Speaking Relationship Manager (Deposit Base)
03
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Promote Deposit products both FD and CASA.
 • Manage/organize/support promotional activities, product launch, and information distribution.
 • Oversee/manage the servicing of customer accounts.
 • Cross sell other bank products – remittances, retail loans, etc.
 • Provide superior customer service and solution to customer's financial needs.
 • Deal proactively with the bank customers to fulfill their banking requirements and solve their queries efficiently.
 • Assist in ongoing services related initiatives/projects and Marketing activities to support company business.
 • Monitor and track bank deposit rates and feedback for ALCO/Treasury.
 • Conduct customer satisfaction surveys and feedback program.
 • All other matters ancillary to the above and to perform any other related duties that Management and Head of Marketing may require from time to time.
តម្រូវការ
 • Degree in Marketing, Business or any related discipline
 • Minimum 4 years relevant working experience with commercial bank
 • High Commitment, willing to achieve assigned target
 • Effective presentation and communication skills, good at social-networking
 • Able to interact confidently at all levels
 • Possess positive attitude, enthusiasm and willingness to work both independently and as a team member
 • Must be willing to travel and possess own transport
 • Ability to propose, plan and execute marketing strategies
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • Chinese speaking is advantage
 • Literate in Microsoft software
 • Knowledge of a foreign language would be an added advantage preferably in Mandarin.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Deputy Manager, Finance
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Assist to implement CIFRS
 • Prepare NBC reports on regularly basis according to law requirement
 • Ensures that regulatory compliance standards are met Prepare monthly and annual monthly tax return and declared to General Department of Taxation (GDT) on time
 • Ensures that regulatory compliance standards are met Prepare monthly and annual monthly tax return and declared to General Department of Taxation (GDT) on time
 • Support management team in assessment the branch’s performance
 • Assists to prepare monthly financial statement, disclosure and other reports as required by management team
 • Ensure the payment is made with properly supporting documents and approved by authorized persons
 • Ensure that all balance sheet item such as suspense account, account payable, account receivable…etc is regularly and properly reconciled
 • Collaborate with auditors in pre-preparation of documentation
 • Collaborate with GDT tax auditors in pre-preparation of documentation
 • Work with IT to create new product and to bring all regularly reports to automated report
 • Assists all head of finance and management team needed
តម្រូវការ
 • Degree/Professional qualifications or equivalent
 • Minimum 4 years practical working experience in banking operations with hands-on experience in front-line operational procedures, customer handling, credit and lending processing, trade finance activities and accounting functions
 • In-depth knowledge of the Cambodia banking industry
 • Knowledge in law and regulation for Cambodia
 • Possess good leadership and management style
 • Good negotiation skills to maintain interpersonal customer relationships
 • High level of analytical ability to provide good solutions in customer problem solving
 • Attentive and devoted to deliver good quality works
 • Good English communication both speaking and writing
 • Good organization skills to ensure effective and efficient implementation of business strategies
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Senior Officer, Card Center
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Participate in the digital project implementation and Cambodia Share Switch Project Implementation
 • Ensures all compliances, policies, processes & procedures related to digital products
 • Participate in create and maintain application forms, statement, Email, SMS notification contents and any other related processes
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Monitor and report the transaction & fraud prevention activities
 • Process new applications for customers, execute end to end card production process
 • Perform reconcile, settle, and related processes effectively with third party
 • Provide training if the new related system has been implemented
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Any tasks may assign by Supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Sound problem solving skills/ Decision-making skills with high flexibility
 • Ability to manage many tasks at the same time
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Degree in Banking, Finance, Economics or Financial Accountancy
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Required language(s): English, another language will be a plus
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Senior Officer, Digital System
(Flutter Developer)
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stackholders to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Digital System
(Front-End Developer)
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference.
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Card Center
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Act as the first point of contact for merchant clients, daily operational issues transactions related, and assist on merchant onboard process
 • Responding to customer support interactions in the line with the Bank’s established service-level policies and procedures
 • Following up on customer calls and support technicians (where applicable) in the line service-level agreements until resolved
 • Merchant site visit and tracking all support documents via phone and e-mail
 • Providing merchant analysis and resolutions of incident at the first contact, where possible
 • Providing an excellent level of customer service at all times
 • Offering guidance on current services and products to merchant shop
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Bachelor/ Related Degree
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Be technically proficient
 • Must be able to able to work independently and assist team members
 • Able to interpret data accurately and identify trends
 • Honest, Flexible and Adaptable
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Clerk, Clearing
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Responsibly for Cheque Clearing
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • At least year 1 student or fresh graduate
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Digital System
(Back-End Developer)
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, back-end system development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in back-end system development, Spring boot Java
 • Experience in HTML, Java, XML, JSON, etc.
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Manager, Digital Product
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Manage Digital Project in order to ensure the projects has been completed with target date
 • Develop value proposition for various customer segments
 • Identify and monitor the current market and opportunities and propose effective strategies
 • Monitor and review on digital product performance and recommend improvements
 • Ensure and develop user guide, product manual, procedure and process relate to digital product with proper processes and maintain high level of security
 • Ensure the team has been conduct the testing and working correctly as expected
 • Ensure high quality and timely delivery of multiple configurations of developments in accordance with related project plans with team
 • Propose new products, propositions and enhancements aligned to the product strategy based on customer and market intelligence
 • Develop processes and documentation to communicate both internal and external stakeholders on product features
 • Collect and conduct the survey in order improve current products
 • Organize and participants the testing, evaluating the system or module has been implemented
 • Assist and provide high quality demand analysis to support decision making at senior level or management
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Debit and Credit Card, MasterCard, Visa and other payment scheme
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Sound problem solving skills/ Decision-making skills with high flexibility
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Manager, Digital System
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Develop new innovative and maintain Digital Application in order satisfy customers’ experience and for bank growth
 • Integrated 3rd Parties Payment System by development or configuration to ensure integration has been completed and successfully
 • Analyze the business requirement and turn into technical implementation
 • Administrate and Monitoring Digital System where it is applicable
 • Work with IT and related stakeholders to test new enchantment and new system to ensure it has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Prepare and monitor checklists and related documents for subordinates’ execution
 • Provide the training if new module or related system has been implemented
 • Explore effective technology and other innovation to improve current system and discover new solutions to issues faced by the Bank
 • Provide second-level support to the call center or operation team
 • Organize and participants the testing, evaluating the system or module has been implemented
 • Develop user guide, system manual and procedures for related system
 • Assist and provide high quality demand analysis to support decision making at senior level or management
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Java Development at least 2 years
 • Experience in TranzAxis at least 2 years
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Manager, IT Application
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Communicate with business users to understand the business needs in order to define project scopes and specifications
 • Analyze the business needs, liaise with related stakeholders and vendors to determine the best technical solution, and evaluate the impact of the changes made
 • Constantly follow up the related stakeholders and vendors to ensure the solutions and root cause are identified
 • Set up the testing environment for business users
 • Ensure the testing of solutions (developed in-house or outsourced) before going live
 • Implement the solution in production environment
 • Develop reports as per regulations and business needs
 • Develop and enhance in-house applications to assist other departments to perform their tasks easier and more efficient
 • Set up and configure Core Banking products and services
 • Document the application user guide and provide training to the users
 • Level 2 support on Core Banking issues, fix bugs and patches deployment
 • Assist in DR testing on core banking systems and other related systems
 • Produce and manage multiple projects simultaneously
 • Any related tasks assigned by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Bachelor degree in IT or related fields
 • 5 years of experiences in Temenos Core Banking System and its APIs
 • 2 years of experiences in JAVA Development
 • Experiences of core banking modules and reports
 • Experiences of in-house applications development
 • Experiences with digital projects
 • Expert knowledge of the SDLC
 • Ability to produce clear project communications and build good client relationships
 • Good command of Khmer and English
 • Good written and verbal communication skills
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Account Acquisition Specialist (AAS)
05
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Coordinate with line managers to achieve sales objectives
 • Maintain accurate and complete customer account information
 • Assist in determining pricing quotes for customers
 • Coordinate with line managers in determining new business opportunities with potential customers
 • Provide responses to customer inquiries in a professional manner
 • Resolve customer issues/concerns in a timely manner
 • Ensure customer satisfaction by providing high quality customer service
 • Support and manage existing customer accounts
 • Provide daily support of business operations to customers
 • Identify business initiatives and improvements
 • Prepare business presentations and reports for customers
 • Prepare and deliver customer account reports in timely and accurate manner
 • Prepare daily reports and other business transaction reports
 • Ensure consistency and accuracy of customer account deliverable
 • Expectations: Willing to work under pressure, well verse with PP road direction, has own motorcycle transport and license (if required).
តម្រូវការ
 • Education/Experience Requirements: A successful candidate must possess a Bachelor’s degree in marketing, business management or any business-related fields and at least 2 years-experience in field sales or marketing. Certification is optional.
 • Skills: Strong interpersonal, negotiating and organizational skills, proven marketing and sales skills, including oral and written communication skills, ability to deal effectively with people and communicate clearly in non-technical language; vast knowledge in financial institution procedures and policies, superb research skills, proven leadership skills and ability to keep up with technologies.
 • Specific work elements: Promoting Bank products or services to prospective businesses and retail clients, identifying opportunities for marketing services offered by the Bank. Works on daily target.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Card Center
(Data Entry & Card Production)
02
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Daily performance data entry from source document into system with time limits and internal operation procedure
 • Review data for deficiencies any errors and correct any incompatibilities by follow operation guideline
 • Assist and Participate in new product features development and testing activities and suggest for improvement
 • Daily emboss card production and PIN Generation
 • Preparing cards and PINs Mailer with safety
 • Provide daily supports to Digital and Card operations to response inquiry in professional manner
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Prepare card monthly/ yearly emboss report as required by supervisor and/or manager
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time.
តម្រូវការ
 • Bachelor Degree in financial and Banking or equivalent
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Mastercard, Visa Card and other Payment Channel
 • Sound knowledge about POS Terminal Functionality
 • Have experience with compass plus system will be advantage
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card payment infrastructure, transactions and operation, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Have a spirit working as team and unit corporate
 • Flexible and willingness to learn more
 • Ability to work under pressure, honest and interpersonal skill
 • Good knowledge in both written & spoken English.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Senior Officer, Card Center
(Account Settlement & Collection)
02
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Accountant and Collection card payment balance sheets, cards outstanding, cards profit and loss and portfolio
 • Manage and Organizing monthly card collection data and card recovery for supervisor/ management and suggest for internal action process
 • Manage and Establishment procedure and guideline for card collection and recovery
 • Manage and Responsible of NBC monthly report, quarterly and semester reports
 • Participate and Corporation work with finance team to setting up standard of account, GL Code inquiry and record
 • Monitoring and Accounting on Master/Visa/UPI account receivable from MasterCard, and Visa/UPI outgoing payment to MasterCard/ UPI/ Visa and other Card Schemes
 • Provide suggestion to supervisor and management to reduce and identify overdue payments in specific way
 • Manager and Processing with credit department on Credit Card for debt payment/write off guideline
 • Assist in outbound collections calls in a professional manner while keeping and improving customers relations
 • Resolve and supports on cards issues and rescues accounts delinquency, and maintain good customer service in timely manners
 • Assist and supports digital product and testing activity
 • Provided training and supporting front line with recommendation for improvement
 • Manage and Monitor the card billing cycle and payment due date, settlement and late payment reports
 • Perform other assignments and participate the projects with team units.
តម្រូវការ
 • Bachelor or Master Degree in Financial and Banking, or Accountant
 • Has some experience of T24 Core Banking System and Compass Plus system will be an advantages
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Good knowledge of English both written and speaking.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Manager, Human Resource
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions
 • Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes
 • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs
 • Develop training and development programs
 • Maintains a pay plan/structure by conducting periodic pay surveys; scheduling and conducting job evaluations; preparing pay budgets; monitoring and scheduling individual pay actions; recommending, planning, and implementing pay structure revisions
 • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees; scheduling management conferences with employees; hearing and resolving employee grievances; counseling employees and supervisors
 • Maintains employee benefits programs and informs employees of benefits by studying and assessing benefit needs and trends; recommending benefit programs to management; directing the processing of benefit claims; obtaining and evaluating benefit contract bids; awarding benefit contracts; designing and conducting educational programs on benefit programs
 • Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource federal and state requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings
 • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures
 • Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies
 • Completes human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results
 • Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees
 • Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
 • Other tasks will be assigned by direct line.
តម្រូវការ
 • Bachelor Degree in Law, Banking and Finance, Management, Business Administration or related fields
 • At least 4 years experiences in Banking Industrial financial sector in HR field
 • 2 years in HR management level
 • Knowledge in HR management
 • Good command of English both writing and speaking
 • Good computer skills: MS Office, Internet and Email
 • Good at analyst, challenging and convincing skill.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់អ៊ីមែល info@bicbank.com.kh