usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%

ការងារ

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងអាចនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារដែលល្អ និងគួរឱ្យទុកចិត្តលំដាប់ទីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងបរិយាកាសបែបសហការគ្នា និងប្រកបដោយឱកាសដ៏ល្អប្រសើរ និងជួយឱ្យក្ដីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកអាចដំណើរការទៅមុខបាន លោកអ្នកអាចជាបុគ្គលដែលយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរក។ សូមចូលរួមជាមួយធនាគារយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការពង្រឹងវិស័យធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះ។

សូមមើលបញ្ជីមុខតំណែងការងារខាងក្រោម ដែលយើងខ្ញុំកំពុងជ្រើសរើស ក៏ដូចជាកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់សម្រាប់ជាព័ត៌មានយោង។ បើទោះបីជាមុខតំណែងដែលលោកអ្នកចង់បាន មិនទាន់បើកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្ដី ប៉ុន្តែសូមផ្ញើពាក្យសុំរបស់លោកអ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីអាចឱ្យយើងខ្ញុំអាចស្វែងរកការងារដែលសក្ដិសមនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិ និងបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នក នៅក្នុងក្រុមការងារដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំ។

លេខ
តំណែង
ប្រកាស
ទីតាំងធ្វើការ
1
Chinese Speaking Relationship Manager (Deposit Base)
3
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Promote Deposit products both FD and CASA.
 • Manage/organize/support promotional activities, product launch, and information distribution.
 • Oversee/manage the servicing of customer accounts.
 • Cross sell other bank products – remittances, retail loans, etc.
 • Provide superior customer service and solution to customer's financial needs.
 • Deal proactively with the bank customers to fulfill their banking requirements and solve their queries efficiently.
 • Assist in ongoing services related initiatives/projects and Marketing activities to support company business.
 • Monitor and track bank deposit rates and feedback for ALCO/Treasury.
 • Conduct customer satisfaction surveys and feedback program.
 • All other matters ancillary to the above and to perform any other related duties that Management and Head of Marketing may require from time to time.
តម្រូវការ
 • Degree in Marketing, Business or any related discipline
 • Minimum 4 years relevant working experience with commercial bank
 • High Commitment, willing to achieve assigned target
 • Effective presentation and communication skills, good at social-networking
 • Able to interact confidently at all levels
 • Possess positive attitude, enthusiasm and willingness to work both independently and as a team member
 • Must be willing to travel and possess own transport
 • Ability to propose, plan and execute marketing strategies
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • Chinese speaking is advantage
 • Literate in Microsoft software
 • Knowledge of a foreign language would be an added advantage preferably in Mandarin.
2
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Participate in the digital project implementation and Cambodia Share Switch Project Implementation
 • Ensures all compliances, policies, processes & procedures related to digital products
 • Participate in create and maintain application forms, statement, Email, SMS notification contents and any other related processes
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Monitor and report the transaction & fraud prevention activities
 • Process new applications for customers, execute end to end card production process
 • Perform reconcile, settle, and related processes effectively with third party
 • Provide training if the new related system has been implemented
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Any tasks may assign by Supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Sound problem solving skills/ Decision-making skills with high flexibility
 • Ability to manage many tasks at the same time
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Degree in Banking, Finance, Economics or Financial Accountancy
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Required language(s): English, another language will be a plus
3
Senior Officer, Digital System
(Flutter Developer)
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stackholders to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
4
Officer, Digital System
(Front-End Developer)
1
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference.
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
5
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Act as the first point of contact for merchant clients, daily operational issues transactions related, and assist on merchant onboard process
 • Responding to customer support interactions in the line with the Bank’s established service-level policies and procedures
 • Following up on customer calls and support technicians (where applicable) in the line service-level agreements until resolved
 • Merchant site visit and tracking all support documents via phone and e-mail
 • Providing merchant analysis and resolutions of incident at the first contact, where possible
 • Providing an excellent level of customer service at all times
 • Offering guidance on current services and products to merchant shop
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Bachelor/ Related Degree
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Be technically proficient
 • Must be able to able to work independently and assist team members
 • Able to interpret data accurately and identify trends
 • Honest, Flexible and Adaptable
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
6
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Responsibly for Cheque Clearing
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • At least year 1 student or fresh graduate
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
7
Officer, Digital System
(Back-End Developer)
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, back-end system development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in back-end system development, Spring boot Java
 • Experience in HTML, Java, XML, JSON, etc.
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
8
Account Acquisition Specialist (AAS)
5
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Coordinate with line managers to achieve sales objectives
 • Maintain accurate and complete customer account information
 • Assist in determining pricing quotes for customers
 • Coordinate with line managers in determining new business opportunities with potential customers
 • Provide responses to customer inquiries in a professional manner
 • Resolve customer issues/concerns in a timely manner
 • Ensure customer satisfaction by providing high quality customer service
 • Support and manage existing customer accounts
 • Provide daily support of business operations to customers
 • Identify business initiatives and improvements
 • Prepare business presentations and reports for customers
 • Prepare and deliver customer account reports in timely and accurate manner
 • Prepare daily reports and other business transaction reports
 • Ensure consistency and accuracy of customer account deliverable
 • Expectations: Willing to work under pressure, well verse with PP road direction, has own motorcycle transport and license (if required).
តម្រូវការ
 • Education/Experience Requirements: A successful candidate must possess a Bachelor’s degree in marketing, business management or any business-related fields and at least 2 years-experience in field sales or marketing. Certification is optional.
 • Skills: Strong interpersonal, negotiating and organizational skills, proven marketing and sales skills, including oral and written communication skills, ability to deal effectively with people and communicate clearly in non-technical language; vast knowledge in financial institution procedures and policies, superb research skills, proven leadership skills and ability to keep up with technologies.
 • Specific work elements: Promoting Bank products or services to prospective businesses and retail clients, identifying opportunities for marketing services offered by the Bank. Works on daily target.
9
Officer, Card Center
(Data Entry & Card Production)
2
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Daily performance data entry from source document into system with time limits and internal operation procedure
 • Review data for deficiencies any errors and correct any incompatibilities by follow operation guideline
 • Assist and Participate in new product features development and testing activities and suggest for improvement
 • Daily emboss card production and PIN Generation
 • Preparing cards and PINs Mailer with safety
 • Provide daily supports to Digital and Card operations to response inquiry in professional manner
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Prepare card monthly/ yearly emboss report as required by supervisor and/or manager
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time.
តម្រូវការ
 • Bachelor Degree in financial and Banking or equivalent
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Mastercard, Visa Card and other Payment Channel
 • Sound knowledge about POS Terminal Functionality
 • Have experience with compass plus system will be advantage
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card payment infrastructure, transactions and operation, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Have a spirit working as team and unit corporate
 • Flexible and willingness to learn more
 • Ability to work under pressure, honest and interpersonal skill
 • Good knowledge in both written & spoken English.
10
Senior Officer, Card Center
(Account Settlement & Collection)
2
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Accountant and Collection card payment balance sheets, cards outstanding, cards profit and loss and portfolio
 • Manage and Organizing monthly card collection data and card recovery for supervisor/ management and suggest for internal action process
 • Manage and Establishment procedure and guideline for card collection and recovery
 • Manage and Responsible of NBC monthly report, quarterly and semester reports
 • Participate and Corporation work with finance team to setting up standard of account, GL Code inquiry and record
 • Monitoring and Accounting on Master/Visa/UPI account receivable from MasterCard, and Visa/UPI outgoing payment to MasterCard/ UPI/ Visa and other Card Schemes
 • Provide suggestion to supervisor and management to reduce and identify overdue payments in specific way
 • Manager and Processing with credit department on Credit Card for debt payment/write off guideline
 • Assist in outbound collections calls in a professional manner while keeping and improving customers relations
 • Resolve and supports on cards issues and rescues accounts delinquency, and maintain good customer service in timely manners
 • Assist and supports digital product and testing activity
 • Provided training and supporting front line with recommendation for improvement
 • Manage and Monitor the card billing cycle and payment due date, settlement and late payment reports
 • Perform other assignments and participate the projects with team units.
តម្រូវការ
 • Bachelor or Master Degree in Financial and Banking, or Accountant
 • Has some experience of T24 Core Banking System and Compass Plus system will be an advantages
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Good knowledge of English both written and speaking.
11
Manager, Database Administration
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Leads, directs, and oversees daily activities of databases operation to ensure the availability in attaining the excellent operation through consistent and effective service delivery
 • Maintains database results by setting and enforcing standards and controls
 • Prepares for database expansion by studying plans and requirements; advising senior technical management; coordinating design and programming
 • Keeps senior technical management informed by preparing reports on system performance and problems
 • Upgrades hardware and software by assessing transaction processing and database production options
 • Maintains database performance by troubleshooting problems
 • Secures database by developing policies, procedures, and controls
 • Installs and maintains all databases and perform database tuning
 • Carries out databases capacity planning
 • Ensures that databases are adequately backed up and able to be recovered
 • Protects databases against threats or unauthorised access
 • Controls access permissions and privileges
 • Monitors and reports on database usage and performance
 • Manage the security and disaster recovery aspects of database
 • Performs impact analysis of any changes made to the database
 • Troubleshoots and provides technical support on database issues
 • Assists in DR testing on core banking systems and other related systems
 • Produces and manages multiple projects simultaneously
 • Any related tasks assigned by supervisor or management from time to time.
តម្រូវការ
 • Bachelor degree in IT or related fields
 • 5 years of experience in Oracle Database Administration
 • Experience of Data Guard and Cluster
 • Experience of database security, backup and recovery, performance monitoring standards
 • Experience in Linux and Solaris OS
 • Strong command of Structured Query Language and Unix Shell Script
 • Understanding of RDBMS and XML Database Management Systems
 • Understanding of core banking modules and reports
 • Good command of Khmer and English
 • Good written and verbal communication skills.
14
1
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Analyze business opportunities and emerging customer needs to identify growth opportunities
 • Pursue, evaluate, support negotiations and ensure execution of business development opportunities while working with key internal stakeholders
 • Handle high volume of internal and external engagements and the fast pace of our company
 • Develop targeted list, strategies, and drive opportunities for new business
 • Ability to establish, maintain and leverage effective and fruitful at relationships partner companies
 • A start-up mindset and can-do spirit
 • Develop and enforce sound policies and structures for the growth of the company
 • Create a strong workforce by developing competent individuals in the hold company
 • Create and implement long term business plan to ensure continuity of business operations in the long run
 • Develop financial back up plans to protect business operations in the event of major crises that could result in huge losses
 • Collaborate with heads of other units to develop best practices for successful company operations
 • Manages the implementation of the Insurance Operations (Commercial Risks)
 • Directs and manages the implementation of policy administration and ensures proper documentation of policy and issued
 • Interprets and implements change by providing guidance and support, necessary for continuous improvement, to subordinates in the Company
 • Ensures compliance with organizational policies, procedures and quality standards
 • Drives the focus of business towards Commercial Risk products to ensure maintenance of a balanced portfolio in terms of product mix as well as achieve Provides guidelines on Commercial risk processes, political risk analysis, sector analysis, socio-economic risk assessments, financial analysis, country analysis etc
 • Conducts trainings for end users on the use of the credit information portal on a periodic basis
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Management, Business or any related discipline
 • Minimum 5 years relevant working experience with General Insurance
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Experience in managing a team work and portfolio of business customers
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Chinese speaking is an advantage
15
Customer Service Relationship (Chinese speaking)
3
Phnom Penh Branches
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • Minimum 1 years relevant working experience with commercial bank or financial
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Chinese speaking
16
3
Phnom Penh Branches
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Responsibly for Cheque Clearing
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • At least year 1 student or fresh graduate
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Chinese speaking
តំណែង
ប្រកាស
Chinese Speaking Relationship Manager (Deposit Base)
03
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Promote Deposit products both FD and CASA.
 • Manage/organize/support promotional activities, product launch, and information distribution.
 • Oversee/manage the servicing of customer accounts.
 • Cross sell other bank products – remittances, retail loans, etc.
 • Provide superior customer service and solution to customer's financial needs.
 • Deal proactively with the bank customers to fulfill their banking requirements and solve their queries efficiently.
 • Assist in ongoing services related initiatives/projects and Marketing activities to support company business.
 • Monitor and track bank deposit rates and feedback for ALCO/Treasury.
 • Conduct customer satisfaction surveys and feedback program.
 • All other matters ancillary to the above and to perform any other related duties that Management and Head of Marketing may require from time to time.
តម្រូវការ
 • Degree in Marketing, Business or any related discipline
 • Minimum 4 years relevant working experience with commercial bank
 • High Commitment, willing to achieve assigned target
 • Effective presentation and communication skills, good at social-networking
 • Able to interact confidently at all levels
 • Possess positive attitude, enthusiasm and willingness to work both independently and as a team member
 • Must be willing to travel and possess own transport
 • Ability to propose, plan and execute marketing strategies
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • Chinese speaking is advantage
 • Literate in Microsoft software
 • Knowledge of a foreign language would be an added advantage preferably in Mandarin.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Senior Officer, Card Center
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Participate in the digital project implementation and Cambodia Share Switch Project Implementation
 • Ensures all compliances, policies, processes & procedures related to digital products
 • Participate in create and maintain application forms, statement, Email, SMS notification contents and any other related processes
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Monitor and report the transaction & fraud prevention activities
 • Process new applications for customers, execute end to end card production process
 • Perform reconcile, settle, and related processes effectively with third party
 • Provide training if the new related system has been implemented
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Any tasks may assign by Supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Sound problem solving skills/ Decision-making skills with high flexibility
 • Ability to manage many tasks at the same time
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Degree in Banking, Finance, Economics or Financial Accountancy
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Required language(s): English, another language will be a plus
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Senior Officer, Digital System
(Flutter Developer)
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stackholders to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Digital System
(Front-End Developer)
01
ទីតាំងធ្វើការ
Head Office, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, preferred Front-end, or any hybrid development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in Front-end, iOS, Android developer
 • Experience in HTML, CSS, Hybrid development
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference.
 • Photoshop, Illustrator and other related design tools
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Card Center
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Act as the first point of contact for merchant clients, daily operational issues transactions related, and assist on merchant onboard process
 • Responding to customer support interactions in the line with the Bank’s established service-level policies and procedures
 • Following up on customer calls and support technicians (where applicable) in the line service-level agreements until resolved
 • Merchant site visit and tracking all support documents via phone and e-mail
 • Providing merchant analysis and resolutions of incident at the first contact, where possible
 • Providing an excellent level of customer service at all times
 • Offering guidance on current services and products to merchant shop
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Bachelor/ Related Degree
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Be technically proficient
 • Must be able to able to work independently and assist team members
 • Able to interpret data accurately and identify trends
 • Honest, Flexible and Adaptable
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Clerk, Clearing
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Responsibly for Cheque Clearing
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • At least year 1 student or fresh graduate
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Digital System
(Back-End Developer)
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Organize and participate the testing, evaluating for the new system
 • Joint develop and implementation related system, back-end system development
 • Assist and recommend product’s enhancement and modification as it may require ensuring customers’ satisfaction and the Bank’s need
 • Work with IT and related stack-holder to test new enchantment and new product to ensure products has been completed and deployed to production successfully
 • Support the users including the procedural documentation and relevant reports related system
 • Provide the training if the related system has been implemented
 • Report the task/project progress to supervisor
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time
តម្រូវការ
 • Experience in back-end system development, Spring boot Java
 • Experience in HTML, Java, XML, JSON, etc.
 • Experience in resolving issue in term of technical support and document preparation for future reference
 • Good knowledge in both written & spoken English
 • Flexible and willing to learn
 • Able to work under pressure, honest, hardworking, good teamwork & interpersonal skill
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Account Acquisition Specialist (AAS)
05
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Coordinate with line managers to achieve sales objectives
 • Maintain accurate and complete customer account information
 • Assist in determining pricing quotes for customers
 • Coordinate with line managers in determining new business opportunities with potential customers
 • Provide responses to customer inquiries in a professional manner
 • Resolve customer issues/concerns in a timely manner
 • Ensure customer satisfaction by providing high quality customer service
 • Support and manage existing customer accounts
 • Provide daily support of business operations to customers
 • Identify business initiatives and improvements
 • Prepare business presentations and reports for customers
 • Prepare and deliver customer account reports in timely and accurate manner
 • Prepare daily reports and other business transaction reports
 • Ensure consistency and accuracy of customer account deliverable
 • Expectations: Willing to work under pressure, well verse with PP road direction, has own motorcycle transport and license (if required).
តម្រូវការ
 • Education/Experience Requirements: A successful candidate must possess a Bachelor’s degree in marketing, business management or any business-related fields and at least 2 years-experience in field sales or marketing. Certification is optional.
 • Skills: Strong interpersonal, negotiating and organizational skills, proven marketing and sales skills, including oral and written communication skills, ability to deal effectively with people and communicate clearly in non-technical language; vast knowledge in financial institution procedures and policies, superb research skills, proven leadership skills and ability to keep up with technologies.
 • Specific work elements: Promoting Bank products or services to prospective businesses and retail clients, identifying opportunities for marketing services offered by the Bank. Works on daily target.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Officer, Card Center
(Data Entry & Card Production)
02
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Daily performance data entry from source document into system with time limits and internal operation procedure
 • Review data for deficiencies any errors and correct any incompatibilities by follow operation guideline
 • Assist and Participate in new product features development and testing activities and suggest for improvement
 • Daily emboss card production and PIN Generation
 • Preparing cards and PINs Mailer with safety
 • Provide daily supports to Digital and Card operations to response inquiry in professional manner
 • Assist and provide consultation to supervisor or management for decision making
 • Prepare card monthly/ yearly emboss report as required by supervisor and/or manager
 • Any related tasks may assign by supervisor or management from time to time.
តម្រូវការ
 • Bachelor Degree in financial and Banking or equivalent
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Mastercard, Visa Card and other Payment Channel
 • Sound knowledge about POS Terminal Functionality
 • Have experience with compass plus system will be advantage
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card payment infrastructure, transactions and operation, policies and procedure establishment
 • Excellent communication and leadership skills
 • Have a spirit working as team and unit corporate
 • Flexible and willingness to learn more
 • Ability to work under pressure, honest and interpersonal skill
 • Good knowledge in both written & spoken English.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Senior Officer, Card Center
(Account Settlement & Collection)
02
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Accountant and Collection card payment balance sheets, cards outstanding, cards profit and loss and portfolio
 • Manage and Organizing monthly card collection data and card recovery for supervisor/ management and suggest for internal action process
 • Manage and Establishment procedure and guideline for card collection and recovery
 • Manage and Responsible of NBC monthly report, quarterly and semester reports
 • Participate and Corporation work with finance team to setting up standard of account, GL Code inquiry and record
 • Monitoring and Accounting on Master/Visa/UPI account receivable from MasterCard, and Visa/UPI outgoing payment to MasterCard/ UPI/ Visa and other Card Schemes
 • Provide suggestion to supervisor and management to reduce and identify overdue payments in specific way
 • Manager and Processing with credit department on Credit Card for debt payment/write off guideline
 • Assist in outbound collections calls in a professional manner while keeping and improving customers relations
 • Resolve and supports on cards issues and rescues accounts delinquency, and maintain good customer service in timely manners
 • Assist and supports digital product and testing activity
 • Provided training and supporting front line with recommendation for improvement
 • Manage and Monitor the card billing cycle and payment due date, settlement and late payment reports
 • Perform other assignments and participate the projects with team units.
តម្រូវការ
 • Bachelor or Master Degree in Financial and Banking, or Accountant
 • Has some experience of T24 Core Banking System and Compass Plus system will be an advantages
 • At least 02 year(s) up of working experience in Digital Banking, especially Cards Production, POS terminal and ATMs
 • Ability to manage team work and complete Project deadline
 • Good understanding on digital banking products, ATM/card infrastructure, policies and procedure establishment
 • Ability to identify the issue and issue resolution skill
 • Good knowledge of English both written and speaking.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Manager, Database Administration
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Leads, directs, and oversees daily activities of databases operation to ensure the availability in attaining the excellent operation through consistent and effective service delivery
 • Maintains database results by setting and enforcing standards and controls
 • Prepares for database expansion by studying plans and requirements; advising senior technical management; coordinating design and programming
 • Keeps senior technical management informed by preparing reports on system performance and problems
 • Upgrades hardware and software by assessing transaction processing and database production options
 • Maintains database performance by troubleshooting problems
 • Secures database by developing policies, procedures, and controls
 • Installs and maintains all databases and perform database tuning
 • Carries out databases capacity planning
 • Ensures that databases are adequately backed up and able to be recovered
 • Protects databases against threats or unauthorised access
 • Controls access permissions and privileges
 • Monitors and reports on database usage and performance
 • Manage the security and disaster recovery aspects of database
 • Performs impact analysis of any changes made to the database
 • Troubleshoots and provides technical support on database issues
 • Assists in DR testing on core banking systems and other related systems
 • Produces and manages multiple projects simultaneously
 • Any related tasks assigned by supervisor or management from time to time.
តម្រូវការ
 • Bachelor degree in IT or related fields
 • 5 years of experience in Oracle Database Administration
 • Experience of Data Guard and Cluster
 • Experience of database security, backup and recovery, performance monitoring standards
 • Experience in Linux and Solaris OS
 • Strong command of Structured Query Language and Unix Shell Script
 • Understanding of RDBMS and XML Database Management Systems
 • Understanding of core banking modules and reports
 • Good command of Khmer and English
 • Good written and verbal communication skills.
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Manager, Operations
01
ទីតាំងធ្វើការ
HQ, Phnom Penh
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Analyze business opportunities and emerging customer needs to identify growth opportunities
 • Pursue, evaluate, support negotiations and ensure execution of business development opportunities while working with key internal stakeholders
 • Handle high volume of internal and external engagements and the fast pace of our company
 • Develop targeted list, strategies, and drive opportunities for new business
 • Ability to establish, maintain and leverage effective and fruitful at relationships partner companies
 • A start-up mindset and can-do spirit
 • Develop and enforce sound policies and structures for the growth of the company
 • Create a strong workforce by developing competent individuals in the hold company
 • Create and implement long term business plan to ensure continuity of business operations in the long run
 • Develop financial back up plans to protect business operations in the event of major crises that could result in huge losses
 • Collaborate with heads of other units to develop best practices for successful company operations
 • Manages the implementation of the Insurance Operations (Commercial Risks)
 • Directs and manages the implementation of policy administration and ensures proper documentation of policy and issued
 • Interprets and implements change by providing guidance and support, necessary for continuous improvement, to subordinates in the Company
 • Ensures compliance with organizational policies, procedures and quality standards
 • Drives the focus of business towards Commercial Risk products to ensure maintenance of a balanced portfolio in terms of product mix as well as achieve Provides guidelines on Commercial risk processes, political risk analysis, sector analysis, socio-economic risk assessments, financial analysis, country analysis etc
 • Conducts trainings for end users on the use of the credit information portal on a periodic basis
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Management, Business or any related discipline
 • Minimum 5 years relevant working experience with General Insurance
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Experience in managing a team work and portfolio of business customers
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Chinese speaking is an advantage
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Customer Service Relationship (Chinese speaking)
03
ទីតាំងធ្វើការ
Phnom Penh Branches
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • Minimum 1 years relevant working experience with commercial bank or financial
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Chinese speaking
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម
តំណែង
ប្រកាស
Teller (Chinese speaking)
03
ទីតាំងធ្វើការ
Phnom Penh Branches
ទំនួលខុសត្រូវ
 • Responsibly for Cheque Clearing
 • Provides account services to customers by receiving deposits and loan payments; cashing checks; issuing savings withdrawals; answering questions in person or on telephone; referring to other bank services
 • Preparing currency transaction reports
 • Cross-sells bank products by answering inquiries; informing customers of new services and product promotions; ascertaining customers' needs
 • Completes special requests by closing accounts; taking orders for checks; exchanging foreign currencies; providing special statements, copies, and referrals; completing safe-deposit box procedures
 • Reconciles cash drawer by proving cash transactions; counting and packaging currency and coins; reconciling loan coupons and other transactions; turning in excess cash and mutilated currency to head teller/Chief Cashier; maintaining supply of cash and currency
 • Complies with bank operations and security procedures by participating in all dual-control functions; maintaining customer traffic surveys; auditing other tellers' currency; assisting in certification of proof
 • Maintains customer confidence and protects bank operations by keeping information confidential
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
តម្រូវការ
 • Degree in banking and finance, Accounting, Business or any related discipline
 • At least year 1 student or fresh graduate
 • Organizational and time management skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Sound sales and negotiation skills
 • Sound written and verbal communication skills
 • Understanding of economic climate and impact of country factors on customer’s business as well as the bank
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Chinese speaking
បង្ហាញតិច
បង្ហាញបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់អ៊ីមែល info@bicbank.com.kh