usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ត្រាស ឯ.ក
តើអ្នកបានពិចារណាលើជម្រើសដើម្បីការពារឬផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយទេ? ឬទិញដីនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាជនបរទេស។ បរធនបាលកិច្ច (ការបង្កើតសេក្តីទុកចិត្ត) គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះបុគ្គល ក្រុមគ្រួសារ ឬអ្នកជំនួញ។ ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកបានសម្រេចចិត្តលើគោលដៅ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់អ្នករួចហើយ អ្នកនឹងមានសំណួរសំខាន់មួយទៀតថា តើនរណានឹងអាចជួយត្រួតពិនិត្យបាន?
ទាំងនេះ ជាអ្វីដែល យើងធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នា។ ជាមួយនឹង អ្នកជំនាញ ធនធាននិងសមត្ថភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយើងប្រកាន់យកវិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួន គោលបំណង និង គណនេយ្យភាព ក៏ដូជជាការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជនដែលយើងបម្រើសេវាកម្មជូន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រេចការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវការ បរធនបាល ដែលមានជំនាញខាងវិនិយោគ គណនេយ្យ រដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនង គួបផ្សំនឹងភាពស្មោះត្រង់នៃការបំពេញបន្ថែមដ៏មុតមាំ។
ការសម្របសម្រួល
និរន្តរភាព
ភាពជឿជាក់
យើងដើរតួជាក្រុមការងាររួមមួយ ដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាកម្ម ទំនាក់ទំនង ប្រតិបត្តិ និងអន្តរាគមវិវាទ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តយូរអង្វែងដែលផ្តល់នូវការបន្តនិរន្តរភាពដ៏មានតម្លៃដោយយល់ថាអ្នកនឹងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យសាជីវកម្ម និងប្រភពដំបូន្មានឯករាជ្យដែលនៅក្បែរអ្នក។
តើវាដំណើរការដោយរបៀបណា?
 • យើងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការវិនិយោគនិងការចែកចាយរបស់អ្នក។
 • ក្នុងនាមជាសហប្រធានបរធនបាល ដោយចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវតាមរយៈលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លូនដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរួម
តើយើងជួយអ្នកដោយរបៀបណា?
 • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយយកការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក ជាអចលនទ្រព្យជាដើម។
 • វិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិស្របតាមគោលបំណងរបស់អ្នក។
 • ទូទាត់ការចំណាយនិងថ្លៃសេវានានា ជំនួសអ្នក និង គ្រប់គ្រងគណនេយ្យនៃបរធនបាលកិច្ចនេះ។
 • វិភាគបទប្បញ្ញត្តិបរធនបាលកិច្ចជាក់លាក់របស់អ្នក និងបង្កើតផែនការរដ្ឋបាលរយៈពេលវែង។
 • ផ្តល់ជូននូវដំបូន្មានក្នុងការសម្រេចចិត្ត សហប្រធានបរធនបាល និងអ្នកទទួលផល។
 • ទំនាក់ទំនងជាទៀងទាត់ ពីដំណើរការ និងការសម្រេចចិត្តនៃបរធនបាលកិច្ច និងដើរតួជាអ្នកសម្រុបសម្រួលនៅពេលដែលមានតម្រូវការ ។
 • ពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើការចែកចាយទៅកាន់ អ្នកទទួលផលតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃបរធនបាលកិច្ច។
 • រៀបចំផែនការ តាមដាន និងជួយក្នុងការអនុវត្តទៅតាមកាតព្វកិច្ចពន្ធ
 • រក្សា កំណត់ត្រាបរធនបាលកិច្ចទាំងអស់ដែលតាមដានការកាន់កាប់និងកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់។

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសម្រាប់ការណាត់ជួបជាមួយយើងខ្ញុំ។