ឥណទាន

យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គោលបំណងខុសៗគ្នា ដែលរួមមានការធ្វើដំណើរ ការចំណាយអាពាហ៍ ពិពាហ៍ ការជួសជុលផ្ទះ ទិញផ្ទះ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ឬការទិញឧបករណ៍ថ្មី និងការបន្ថែមទុនក្នុងមុខរបរ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនរបស់យើង នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការ ។

កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន

កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាន

យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់លោកអ្នក ដើម្បីកែលម្អបរិស្ថាននៃគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ដូចជាការ
ជួសជុល និងរចនាឡើងវិញសម្រាប់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក ។ យើងក៏ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង សម្រាប់កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាននេះផងដែរ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការ ។

ឥណទានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន

ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់លោកអ្នកយ៉ាងលឿន ជាមួយធនាគារ ប៊ី អាយ ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក គឺកម្ចីទិញផ្ទះ ។ សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន ការទិញផ្ទះក្តីសុបិន្តនេះ នឹងក្លាយជារឿងដ៏លំបាកបំផុតមួយដើម្បីសម្រេចបាន ។ ជាមួយនឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី រយៈពេលវែងរហូតដល់ ២០ឆ្នាំ របស់ធនាគារ
ប៊ី អាយ ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ធ្វើឱ្យកាន់តែមានងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក ។ ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់យើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបម្រើ នឹងណែនាំលោកអ្នក អំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានគេហដ្ឋាន ។
Copyright © 2018 B.I.C (Cambodia) Bank PLC.